Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ιωαννιτών για καλούμενες τάξεις και κατηγορίες πτυχίων σε διακήρυξη έργου

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Ιωαννιτών για τις καλούμενες τάξεις και κατηγορίες πτυχίων σε διαγωνισμό 

ΦΕΚ 1924Β/2017-Διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1924 Β/2017 η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ Στην απόφαση αυτή, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι: Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (εφεξής «ΓΓΕΠΚ») του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκαθίσταται και λειτουργεί κεντρικά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων…

Ενημέρωση από την ΕΑΑΔΗΣΥ για τη δημοσίευση του Ν. 4472/2017

Η ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσίευσε έγγραφο με το οποίο ενημερώνει για τις αλλαγές που επέρχονται στο Ν. 4412/2016, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4472/2017. Συγκεκριμένα, η ΕΑΑΔΗΣΥ, εκτός των άλλων, αναφέρει ότι: Η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σϋστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) αρχίζει:  – Τη 15η Ιουνίου 2017 για: α) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου…

ΦΕΚ 1977Β/2017-Νέα παράταση στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1977Β/2017 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία δίδεται νέα παράταση στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων έως την 23.07.2017.