Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Υποδομών την επέκταση της δυνατότητας εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών πριν τη σύνταξη ΑΠΕ και στις εν εξελίξει συμβάσεις του Ν. 3669/08

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τους  Υπουργούς  Υποδομών και Μεταφορών  και  Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία ζητά την εφαρμογή του άρθρου 155 Ν. 4412/2016 και στις εν εξελίξει συμβάσεις που διεπονται από τις διατάξεις του Ν. 3669/08. Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 155 του ως άνω Νόμου δίδεται η δυνατότητα κατά τη διάρκεια κατασκευής…