Τα τελικά δεσμευτικά πρότυπα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων δημοσίευσε η ΕΑΑΔΗΣΥ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4269 Β/30.12.2016 η απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, τα οποία είναι τελικά και δεσμευτικά  άνω και κάτω των κοινοτικών  ορίων, (5.225.000 ευρώ)  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με…

Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας σχετικά με την αναδρομική διαγραφή επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ

Το Υπουργείο Οικονομίας, με έγγραφό του,  διευκρινίζει ότι επιτρέπεται υπό συγκεκριμένους όρους  η αναδρομική διαγραφή επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ, βάσει του άρθρου 74 Ν. 4443/2016 . Οι διατάξεις αυτές αφορούν σε επιχειρήσεις υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ, των οποίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών είναι προγενέστερος της 23.11.2016.  Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, των οποίων ο πραγματικός χρόνος…