Εξόφληση δαπανών με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής-ΦΕΚ 240 Α/2016

 Όπως μας ενημέρωσε ο φοροτεχνικός σύμβουλος της Ένωσης, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 240Α/2016 ο Ν. 4446/2016 με τίτλο “Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, ηλεκτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις” Αξίζει να σημειωθεί, εκτός των άλλων, ότι στο άρθρ. 72 προστίθεται παράγραφος σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες…

Υπόδειγμα διακήρυξης για τις συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα, δημοσίευσε η ΕΑΑΔΗΣΥ

Η ΕΑΑΔΗΣΥ εκπόνησε και δημοσίευσε υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών, που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016). Ως δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερόμενων στην υποπερίπτωση α΄του άρθρου…

Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα δημοσίευσε η ΕΑΑΔΗΣΥ

Η ΕΑΑΔΗΣΥ εκπόνησε και δημοσίευσε υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα,  για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο και αφορά σε διαγωνισμούς και άνω και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016.  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης ( πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και…