Εγκύκλιος 37/2016 ΙΚΑ -Οδηγίες προς τις Υπηρεσίες για το ποσοστό παρακράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

Με την Εγκύκλιο  37/2016 το ΙΚΑ επισημαίνει  τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 375 του νέου Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις (4412/2016) σύμφωνα με την οποία: Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στις συμβάσεις που υπάγονται στον προαναφερόμενο νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 ευρώ και ανεξαρτήτως…

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – ΦΕΚ 3300 και 3301 Β/2016

Δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 3300 Β/2016 και 3301Β /2016 υπουργικές  αποφάσεις που αφορούν στις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης. Η Δήλωση  Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται πλέον  αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών του TAXISnet από την 15η Οκτωβρίου 2016 έως και την 15η Ιανουαρίου 2017 . Υπενθυμίζουμε  την αλλαγή του άρθρου 1 Ν. 3213/2003 με τίτλο “Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής…