Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στις μεταβολές των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Τα νέα συνταξιοδοτικά όρια για τους μηχανικούς, ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ, προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα από 1.1.2022 για τη λήψη πλήρους σύνταξης, λόγω γήρατος, απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης ή η συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης. Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται…

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης- Οδηγία 12/2015 ΕΑΑΔΗΣΥ

Με την Οδηγία 12/2015 η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων παρέχει υποδείγματα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης, που αφορούν στις εγγυήσεις που οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν κατά τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης