Παρέμβαση της ΕΑΑΔΗΣΥ για το ζήτημα των εμπειροτεχνών ζητά εκ νέου η Ένωση

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ. Δημήτριο Ράικο, ζητώντας εκ νέου την παρέμβασή του για την εξάλειψη του φαινομένου της  συμμετοχής των εμπειροτεχνών  στην εκτέλεση των δημοσίων έργων

Σημαντική απόφαση της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ : Ασφαλιστική ενημερότητα με οφειλές

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ταμείου της 28.12.2015 ελήφθη η κάτωθι απόφαση : Προκειμένου οι ασφαλισμένοι μηχανικοί να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων ή μελετών, για τα οποία απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα, προτείνεται η κατά περίπτωση, έκδοση βεβαίωσης ενημερότητας, με οφειλές. Η…

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων – ΠΟΛ 1265/2015

Με την ΠΟΛ 1265/2015 τροποποιείται η απόφαση περί αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων και ορίζεται πλέον ότι, εφόσον η είσπραξη της οφειλής είναι διασφαλισμένη, όταν υπάρχουν οφειλές,  το κατώτατο όριο παρακράτησης ορίζεται στο 50% 

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου παρατείνεται η διάρκεια του Προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ”

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 184 Α/2015, παρατείνεται η διάρκεια του Προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ” μέχρι την 31.12.2016. Επίσης με την ίδια Πράξη παρατείνεται μέχρι την 31.5.2016 το διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ