Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων-Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε την Οδηγία 11/2015 με τίτλο «Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων», η οποία ερμηνεύει τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και άπτεται θεμάτων που έχουν επιλυθεί νομολογιακά. Σημειώνεται ότι η Οδηγία αυτή έχει σκοπό να εξοικειώσει  τις αναθέτουσες αρχές με τις δυνατότητες που τους δίνονται και δεν αποτελεί υπόδειξη προς αυτές…

Τροποποίηση των κατωτάτων ορίων εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 2016 τα κατώτατα όρια εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.  Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δημοσίευσε τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τα οποία  το  όριο εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών για δημόσιες συμβάσεις έργων διαμορφώνεται στο…