Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- ΦΕΚ 2857Β/2015

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2857 Β/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα των πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου και εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε.  Αξίζει να σημειωθεί, εκτός των άλλων, ότι στο άρθρο 9 της απόφασης αυτής ορίζεται ότι  μέγιστη προθεσμία για την πραγματοποίηση των πληρωμών είναι οι 30…

Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου των Υπεύθυνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΦΕΚ 2845Β/2015

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2845 Β/2015 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Αλέξανδρου Χαρίτση με τίτλο “Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου των Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020”, το οποίο, συνεργαζόμενο με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σκοπό έχει την προώθηση,  το σχεδιασμό και τον καλύτερο συντονισμό για το ΕΣΠΑ 2014-2020