Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας μέχρι την 31.01.2016

Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2016 στη δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών – ΠΟΛ 1267/2015

Με την ΠΟΛ 1267/2015 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το  έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι την 29.01.2016

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών – ΦΕΚ 2578 Β/2015

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2578 Β/2015 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με την οποία προσδιορίζονται τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής για τα έργα που εκτελούνται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών.  Συγκεκριμένα αναφέρονται και προσδιορίζονται επακριβώς  οι αρμοδιότητες του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα, των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών ως Προϊσταμένη Αρχή στα δημόσια…

Δύο μήνες επιπλέον παράταση στην έναρξη ισχύος του Ν. 4281/2014 (Β΄ μέρος)

Εν αναμονή του νέου σχεδίου Νόμου για τα δημόσια έργα, δόθηκε παράταση δύο επιπλέον μηνών  στην έναρξη ισχύος του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014. Συγκεκριμένα,  στην παρ. 1 του άρθρ. 5 Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/2015) αναφέρεται ότι η  ισχύς των διατάξεων  του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014 αρχίζει από την 29η Φεβρουαρίου 2016, εκτός, αν οι…