ΚΥΑ για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων -ΦΕΚ 2706 Β/2015

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2706 Β/2015 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος – Ενέργειας  με την οποία κυρώθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που εγκρίνει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων – ΦΕΚ 174 Α/2015

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 174 Α/2015 η υπ΄αριθμ. 49/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, που ακολουθούν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, όπως ενσωματώθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο, με το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/2012). Τα ανωτέρω θεσπίστηκαν για να περιοριστούν οι αρνητικές…

Διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το χρόνο απόκτησης των κερδών των εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο απόκτησης των κερδών των εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Έτσι, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα διανεμόμενα κέρδη του φορολογικού έτους  2014 ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, αστικής κερδοσκοπικής, αφανούς  εταιρείας καθώς και κοινοπραξίας που τηρεί διπλογραφικά βιβλία θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία…

Τα τιμολόγια των μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων έργων επιβαρύνονται με ΦΠΑ – ΠΟΛ 1264/2015

Με την ΠΟΛ 1264/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το ΦΠΑ στα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα.  Έτσι, εξαιρούνται από την αντιστροφή της υποχρέωσης και επιβαρύνονται με ΦΠΑ τα τιμολόγια τεχνικών έργων που εκδίδονται για μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Με την ως άνω  ΠΟΛ παρέχονται και χρήσιμα, διευκρινιστικά παραδείγματα