Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής – ΦΕΚ 172Α/2015

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 172 Α/2015 η υπ΄αριθμ. 48/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία συστάθηκε  Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής της χώρας. Έργο της Επιτροπής αυτής  είναι: -Η έγκριση σχεδίων δράσης -Η συστηματική παρακολούθηση των εγκριθέντων και εκπονούμενων σχεδίων δράσης -Ο εντοπισμός σημείων που μπορεί να δημιουργήσουν καθυστερήσεις -Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των…