Η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργανώνει σεμινάρια για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και στις έδρες των Περιφερειακών της Τμημάτων. Επόμενος προορισμός Λαμία

Η ΠΕΔΜΕΔΕ έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία δύο (2) κύκλους σεμιναρίων για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες στην Αθήνα ξεκινά σε συνεργασία με τους Προέδρους και τις Διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων της  και τη διοργάνωση σεμιναρίων στις έδρες τους. Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για το Περιφερειακό Τμήμα Βοιωτίας. Επίσης πραγματοποιήθηκε σεμινάριο 2 ημερών στη Ρόδο για το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ…