Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου μεταφέρονται τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41 Α/20-4-2015)  οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεώθηκαν  να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό. Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από 17-3-2015.  

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για οφειλέτες από το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ

Με έγγραφό του το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δίδει πληροφορίες σχετικά με την καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ καθώς και για τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών μέσω διαδικτύου.

Διαβούλευση από την ΕΑΑΔΗΣΥ για την ενσωμάτωση νέων Οδηγιών της Ε.Ε. σχετικά με κοινωνικά, περιβαλλοντικά, εργατικά και υγειονομικά θέματα

Στις αρχές του 2014 υιοθετήθηκαν, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τέθηκαν σε ισχύ τρείς νέες Οδηγίες της Ε.Ε. και συγκεκριμένα οι : -2014/23/ΕΕ για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών -2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, προς αντικατάσταση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και -2014/25/ΕΕ για τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς στους τομείς του…

article 3 hpeiros

Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου για τα καλούμενα πτυχία σε διαγωνισμό

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Ιωαννιτών για τα καλούμενα πτυχία στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου “Κατασκευή πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Κ. Ανατολής”. Ο Τύπος έγραψε :        

Διαβούλευση από την ΕΑΑΔΗΣΥ για την ενσωμάτωση νέων Οδηγιών της Ε.Ε. σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε διαγωνισμούς και τους επίσημους καταλόγους οικονομικών φορέων

Στις αρχές του 2014 υιοθετήθηκαν, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τέθηκαν σε ισχύ τρείς νέες Οδηγίες της Ε.Ε. και συγκεκριμένα οι : -2014/23/ΕΕ για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών -2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, προς αντικατάσταση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και -2014/25/ΕΕ για τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς στους τομείς του…