Καθορισμός του τρόπου υποβολής των συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων

Με απόφασή της η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων καθορίζει ότι τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από τον υπόχρεο ηλεκτρονικά μέσω κατάστασης που  υποβάλλεται μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Εγκύκλιος 4/2015 του Υπουργείου Υποδομών για τα Μηχανήματα Έργων

Με την εγκύκλιο 4/2015 ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών,  κ. Διονύσιος Μακρής, παρέχει οδηγίες  για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 Ν. 4302/2014 σχετικά με τα Μηχανήματα Έργων. Εκτός των άλλων διευκρινίζει ότι για τα μηχανήματα έργων, ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα ανυψωτικά περονοφόρα παντός τύπου, που εμπίπτουν στην ειδικότητα 2 (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς) δεν  υφίσταται…