Με έγγραφό του το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει στους αρμόδιους διατάκτες την υποχρέωσή τους να εκδώσουν και να αναρτήσουν μέχρι την 8-12-2014 τις αποφάσεις τους για να κατανεμηθούν οι πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΠΔΕ των φορέων σε όλους τους επιμέρους ΚΑΕ