Με την εγκύκλιο 53/2014  του Υπουργείου Εσωτερικών δίδονται οδηγίες που αφορούν στον έλεγχο των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων και  των περιφερειών της χώρας καθώς  και των νομικών προσώπων αυτών.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών προσώπων του.

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2015 για νέα έργα εγγράφονται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης. Η εγγραφή  αυτή τεκμηριώνεται με τη συνυποβολή της αντίστοιχης απόφασης ένταξης με αναφορά του ΑΔΑ της ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Επιπλέον στην εγκύκλιο αυτή αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς των Δήμων και των Περιφερειών και επισημαίνεται η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του ελέγχου νομιμότητας και επικύρωσης των π/υ όλων των υπόχρεων φορέων μέχρι και την 31-12-2014.