Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 265Α’/2014 ο νόμος 4314 για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 265Α’/2014 ο ν. 4314 για το νέο ΕΣΠΑ με το οποίο θεσπίζονται οι κανόνες που διέπουν το συντονισμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και της εθνικής συμμετοχής, ο…

Συνολικά 174 έργα, προϋπολογισμού 41,5 δις ευρώ προτείνει η Ελλάδα να ενταχθούν στο χρηματοδοτικό εργαλείο του «πακέτου Γιούνκερ»

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περισσότερα έργα αφορούν τους κλάδους των μεταφορών, της ενέργειας και των υποδομών, προκειμένου η Ελλάδα να επωφεληθεί του πακέτου των περίπου 315 δισ. ευρώ. Τα 55 έργα αφορούν τον κλάδο της ενέργειας, 29 τις μεταφορές και 25 έργα υποδομών. Αναλυτικότερα, η μερίδα του λέοντος ανήκει στο κομμάτι των μεταφορών, που σύμφωνα…