Αναστάτωση στους ασφαλισμένους ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με την αποστολή προσωπικών δεδομένων τους στις Δ.Ο.Υ. – Έντονη παρέμβαση ΠΕΔΜΕΔΕ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ζητά την παρέμβασή του για να ανασταλούν οι συνέπειες της αποστολής των παράτυπων  οφειλών των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ  προς τις Δ.Ο.Υ. 

Απόφαση του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση σχεδίου εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων έργων

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ. Δημήτριος Ράικος, εξέδωσε απόφαση με θέμα “Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση σχεδίου εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων έργων” για χρονικό διάστημα πενταετίας. Στόχος της στρατηγικής αποτελεί η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων μέσω ενός ενιαίου, απλοποιημένου και συνεκτικού θεσμικού πλαισίου, που θα…

Εγκύκλιος 26/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 3068/2014 της απόφασης του Υπουργού ΥΠΥΜΕΔΙ για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής ορισμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 26/2014 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Κανόνων και Ποιότητας του Υπουργείου Υποδομών, η οποία ενημερώνει για τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3068 Β/2014, που περιλαμβάνει την υπουργική απόφαση  για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής ορισμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών. Έτσι, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών διόρθωσης και τυποποίησης των εν λόγω ΕΤΕΠ, μπορούν να εφαρμόζονται στα δημόσια…