ΠΟΛ 1248/2014 σχετικά με τις απαλλαγές και τις μειώσεις από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Με την ΠΟΛ 1248/2014 το Τμήμα Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α., έτους 2014

Σημαντική Γνωμοδότηση με αριθμ. 141/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπέβαλε προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εν περιλήψει το κάτωθι ερώτημα: Α. Αν είναι επιτρεπτή από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων η άρνηση αποδοχής και διεκπεραίωσης αιτήματος για καταχώρηση πράξης ή στοιχείου υπόχρεου σε εγγραφή στο ΓΕΜΗ, λόγω ύπαρξης οφειλής προς το Επιμελητήριο ή παράλειψης εγγραφής σε αυτό Β.…