Άμεσες επιπτώσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο – Σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας

Σε συνέχεια ερωτημάτων των μελών μας, και μετά την έκδοση(3/11/2014)  των κατευθυντήριων οδηγιών 5 και 6 από την ΕΑΑΔΗΣΥ, σχετικές με την εφαρμογή των νόμων 4281/2014 & 4250/2014, επαναφέρουμε συνοπτικά το από 4/9/2014 ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ, που απαντά συγκεντρωτικά στα συχνότερα τιθέμενα ερωτήματά τους. Οι νόμοι 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157)  περί  κατάργησης …