Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Ρύθμιση οφειλών –ΠΟΛ 1189/2014

Με την ΠΟΛ 1189/2014 του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζονται  οι διατάξεις που αφορούν τη διαμόρφωση ενός παγίου πλαισίου ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα  Φορολογικής Διαδικασίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 157 Α/ 4-8- 2014 η τροπολογία για τα όρια

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 157 Α/ 4-8- 2014  ο υπ΄αριθμ. 4278/2014 Νόμος με τίτλο «Φάροι, Στρατολογία και  άλλες διατάξεις». Το  άρθρο  59 του Νόμου περιλαμβάνει τις διατάξεις για την άρση των περιορισμών συμμετοχής των  εργοληπτικών επιχειρήσεων στα δημόσια έργα. Καταργεί  τα κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων ανά κατηγορία και τάξη με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα…