Τροποποίηση της απόφασης για τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα – ΠΟΛ.1183/2014

Εκδόθηκε η ΠΟΛ.1183/2014 με θέμα “Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα”

Τύπος & περιεχόμενο της δήλωσης – πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 – ΠΟΛ.1185/2014

Με την ΠΟΛ.1185/2014 ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης – πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2014.