Υπενθύμιση της δυνατότητας επιμόρφωσης των εργοδοτών ως τεχνικών ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους

Η ΠΕΔΜΕΔΕ υπενθυμίζει στα μέλη της την απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας   με την οποία δίνεται η δυνατότητα επιμόρφωσης των εργοδοτών ως τεχνικών ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους μέχρι την 15-10-2014

Μέτρα πρόληψης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

Η Διεύθυνση Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας εξέδωσε οδηγίες για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος. Επισημαίνεται, εκτός των άλλων, η υποχρέωση των εργοδοτών για το σχεδιασμό και τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε θερμικά επιβαρυμένο εργασιακό περιβάλλον