Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το σχέδιο νόμου για το νέο ΕΣΠΑ “Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020” 

Το σχέδιο νόμου κινείται προς την απλούστευση, επιτάχυνση των διαδικασιών, διαφάνεια και μείωση της γραφειοκρατίας.

Επισημαίνουμε κυρίως :

  1. Τη συμμετοχή πιστοποιημένων ιδιωτών στην επίβλεψη των έργων
  2. Την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης των έργων και πληρωμής των αναδόχων
  3. Την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης μελετών και απαλλοτριώσεων πριν τη δημοπράτηση των έργων
  4. Την απένταξη των μη ώριμων έργων