Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζει τα θέματα τακτοποίησης των  πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους και της χρηματοδότησης του επόμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η εκτέλεση εντολών χρηματοδότησης έργων πραγματοποιείται μέχρι την 29-12-2014 και οι διαχειριστές έργων δημοσίων επενδύσεων υποχρεούνται μέχρι την  31-12-2014 να καταθέσουν κάθε υπόλοιπο προκαταβολής που έχουν αναλάβει στον τηρούμενο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος και να αποστείλουν τα δικαιολογητικά των πληρωμών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου μέχρι την 31-1-2015.