ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1468Β/3-5-2012 η υπ' αριθ. ΚΙ -941 οικ. Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που ρυθμίζει τα θέματα εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)