Απόσπασμα απο το το Πρακτικό Νο 149 της Επιτροπής Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών Δημοσίων Έργων:

 

Σας κοινοποιούμε αντίγραφο του 149ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) για το Β’ και Γ’ Τρίμηνο 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 8 του Π.Δ. 609/85 ” Κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 223/Α/31-12-85), για τυχόν ενστάσεις σας οι οποίες μπορούν να ασκηθούν εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών απο την  κοινοποίηση του Πρακτικού στο ΤΕΕ

Η ένσταση κατατίθεται στην Γραμματεία της Επιτροπής

 

 Πρακτικό Τιμών Β’ Τρίμηνο 2012 / Πρακτικό Τιμών Γ’ Τρίμηνο 2012