Με την ΠΟΛ. 1240/2014 καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης – πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2010 έως και 2013.

Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων έτους 2010 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, με εξαίρεση τις δηλώσεις αποβιωσάντων, οι οποίες υποβάλλονται χειρόγραφα.