Παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης “πόθεν έσχες” – ΦΕΚ 154 Α’ / 28.06.2013

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας την, επιβληθείσα από του έτους 2003, υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης   -πόθεν έσχες, σύμφωνα με το Ν. 3213/2003, όπως ισχύει σήμερα.

Υπόχρεοι  υποβολής δήλωσης, εκτός των άλλων περιπτώσεων, τυγχάνουν :

-Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών  Διαγωνισμού  δημοπρατούμενων έργων , εφόσον ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει  το ποσό των 300.000 ευρώ (αρ. 1 Ν. 3213/2003)

-Ο ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί μέτοχοι, τα μέλη οργάνου διοίκησης, τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με το Δημόσιο ή  με νομικά πρόσωπα  του ευρύτερου δημόσιου τομέα και το οικονομικό τους αντικείμενο είναι ανώτερο του ποσού  του 1.000.000 ευρώ καθώς και συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο μικρότερο του ως άνω ποσού, αλλά έχουν ως αντικείμενο τμήμα, προσθήκη, επέκταση ή συμπλήρωση ανατιθέμενου έργου ή προμήθειας  που υπερβαίνει συνολικά το ποσό αυτό. (Άρθρ. 8 παρ. 5 σε συνδυασμό με άρθρ. 2 Ν. 3310/05)

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης  υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο είτε ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Γ΄ Μονάδα

Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92

Τ.Κ. 11853

Τηλ. 2103401950 – 951

www.hellenic-fiu.gr

Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση στις ανακοινώσεις της Γ΄ Μονάδας έχει αναρτηθεί το σχετικό έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης