Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με έγγραφό του υπενθυμίζει τις διατάξεις με τις οποίες συστήθηκε ο Ειδικός  Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων , σύμφωνα με τις οποίες ορίστηκε εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο, καταβλητέα από τους εργοδότες.