Η ενότητα Χρήσιμα – Έντυπα εμπλουτίζεται διαρκώς και με νέα υποδείγματα εντύπων χρήσιμων στην καθημερινότητα του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε πλέον να βρείτε :

–  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

–  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ