Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανέμονται 19.200.000 ευρώ απο το λογαριασμό με τίτλο ”Κεντρικοί Αυτοτελείς πόροι των Δήμων” για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή