Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 157 Α/ 4-8- 2014  ο υπ΄αριθμ. 4278/2014 Νόμος με τίτλο «Φάροι, Στρατολογία και  άλλες διατάξεις». Το  άρθρο  59 του Νόμου περιλαμβάνει τις διατάξεις για την άρση των περιορισμών συμμετοχής των  εργοληπτικών επιχειρήσεων στα δημόσια έργα. Καταργεί  τα κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων ανά κατηγορία και τάξη με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις δημοσίων  έργων οι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ.

Με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί θα καταργηθούν τα ανώτατα όρια και θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και μελετών