Παρουσιάζουμε συνοπτικά  τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ που διεκδίκησε και πέτυχε η ΠΕΔΜΕΔΕ από υποβολές προτάσεων το 2020.

GUPP- Upgrading skills for EU Greener Public Procurements in Construction Works

Αναβάθμιση δεξιοτήτων για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΕ στα Κατασκευαστικά έργα

Κάθε χρόνο οι δημόσιες αρχές στην ΕΕ δαπανούν περίπου το 14% του ΑΕΠ για τις δημόσιες συμβάσεις, ποσό που υπερβαίνει το 1,9 τρισεκατομμύρια ευρώ. Η προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία και αειφόρο ανάπτυξη, όπως υπογραμμίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal). Ειδικά για τα κατασκευαστικά έργα, ο δημόσιος τομέας αποτελεί βασική πηγή ζήτησης και ανάπτυξης. Ο Κατασκευαστικό κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις για την ενσωμάτωση πράσινων προδιαγραφών στις δημόσιες συμβάσεις,  μεταξύ των οποίων είναι η έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων μερών.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο GUPP αποσκοπεί στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, και ειδικότερα των Δημόσιων αρχών, Αναθετουσών αρχών, εκπροσώπων του κλάδου, κατασκευαστές δημοσίων έργων και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων της στα Κατασκευαστικά έργα.

Εμπλεκόμενες χώρες και εταίροι:

 • Γαλλία: Office de l’ Environnement de la Corse (Συντονιστής εταίρος)
 • Ελλάδα: ΠΕΔΜΕΔΕ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
 • Ιρλανδία: LIMERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 • Σλοβενία: Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

Διάρκεια έργου: 26 μήνες (έναρξη: 10/2020, λήξη: 11/22)

Προϋπολογισμός έργου: 260.570,00 €

 

BUNG- Developing nearly zero energy building skills through game-based learning

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη κατασκευή κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας μέσω εκπαιδευτικών μάθησης βασισμένων στο παιχνίδι

Τα κτίρια είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στην Ευρώπη, καθώς ευθύνονται για περίπου το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και το 36% των εκπομπών CO2. Tο ενεργειακό δυναμικό των υφιστάμενων κτιρίων είναι εξαιρετικά υψηλό, καθώς το 35% των κτιρίων της ΕΕ είναι άνω των 50 ετών και σχεδόν το 75% του κτιριακού αποθέματος δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό. Με το δεδομένο αυτό, η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με το πιο αξιοσημείωτο παράδειγμα να είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal).

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο BUNG στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων (nZEB- nearly Zero Energy Building) μέσω της ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού καθώς και με την εισαγωγή καινοτόμων παιδαγωγικών και μαθησιακών προσεγγίσεων.

Εμπλεκόμενες χώρες και εταίροι:

 • Γαλλία: Petra Patrimonia Corsica (Συντονιστής εταίρος)
 • Ελλάδα: ΠΕΔΜΕΔΕ, Social Mind
 • Γερμανία: Cologne University of Applied Sciences, BZB- BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES EV
 • Ιταλία: SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA
 • Σλοβενία: Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

Διάρκεια έργου: 26 μήνες (έναρξη: 10/2020, λήξη: 11/22)

Προϋπολογισμός έργου: 262.450,00 €

 

RenovUP – Professionalising site managers and team leaders in the specific management of building renovation sites in Europe

Ανάπτυξη ικανοτήτων managers εργοταξίων και team leaders για τη διαχείριση έργων ανακαίνισης κτιρίων στην Ευρώπη

Το RenovUp αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των site managers και team leaders ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την ανακαίνιση στο σύνολό της, και να είναι σε θέση να προβλέψουν και να σχεδιάσουν επαρκώς τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, και έργα ανακαίνισης κτιρίων.

 • Γαλλία: National Committee for the Coordination of the Apprenticeship in the Construction Sector (CCCA-BTP) (Συντονιστής εταίρος)
 • Ελλάδα: ΠΕΔΜΕΔΕ
 • Ιταλία: Formedil training center
 • Ισπανία: Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
 • Πολωνία: ŁUKASIEWICZ research and development network

Διάρκεια έργου: 36 μήνες

Προϋπολογισμός έργου: 413.987,00 €

 

CCP_Law- Curricula development on Climate Change Policy and Law

Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών με θέμα τη νομοθεσία για την Κλιματική Αλλαγή

Στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή και προσαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών στον πεδίο της νομοθεσίας για την Κλιματική Αλλαγή. Συγκεκριμένα, η δημιουργία και ενσωμάτωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την Παγκόσμια Πολιτική και το Δίκαιο για την κλιματική αλλαγή, το οποίο θα προσφέρεται σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ή εναλλακτικά ως προπτυχιακού διπλώματος, ανάλογα με κάθε τελική απόφαση των Πανεπιστημίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο έργο.

Στο έργο εμπλέκονται χώρες της Ασίας (Ταιβάν, Ινδία, Μαλαισία) οι οποίες εκπροσωπούνται από Πανεπιστήμια Τριτοβάθμιάς εκπαίδευσης και χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Αγγλία, Ισπανία) οι οποίες εκπροσωπούνται από Πανεπιστήμια Τριτοβάθμιάς εκπαίδευσης και την ΠΕΔΜΕΔΕ ως εκπρόσωπος του Κατασκευαστικού κλάδου.

Διάρκεια έργου: 36 μήνες

Προϋπολογισμός έργου: 999.175,00 €

 

 

LETS CAMPAIGN

Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών με θέμα τη νομοθεσία για την Κλιματική Αλλαγή

Ο στόχος του έργου είναι να οργανώσει διεθνείς συναντήσεις με σκοπό τη συλλογή και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με την υλοποίηση αποτελεσματικών εκστρατειών για προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθιστώντας την πιο ελκυστική για νέους ηλικίας 13-26 ετών. Μέλη της Σύμπραξης είναι επαγγελματικά ιδρύματα, πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους, προερχόμενοι από 5 διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο, Λιθουανία), μια εταιρεία συμβούλων στον τομέα του ανθρώπου διαχείριση πόρων, η ΠΕΔΜΕΔΕ από την Ελλάδα, το Επιμελητήριο Βιομηχανίας Κατασκευών και Οικοδομικών Υλικών της Σλοβενίας και ΜΚΟ που συνεργάζεται με ινστιτούτα ΕΕΚ (Αυστρία).

Διάρκεια έργου: 24 μήνες

Προϋπολογισμός έργου: 128.020,00 €

 

 

ΤAB4BUILDING- Training for Architects and Builders in the use of composites For the BUILDING sector

Εκπαίδευση για Αρχιτέκτονες και Οικοδόμους στη χρήση σύνθετων υλικών για στον Κτιριακό τομέα

Το έργο έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των αρχιτεκτόνων και των κατασκευαστών σύνθετων εφαρμογών σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των σύνθετων υλικών. Στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών κτιρίων και επαγγελματιών με τις κατάλληλες δεξιότητες ή / και ικανότητες για την εκτέλεση αυτής της νέας εργασίας υλικών. Την παρούσα αναγκαιότητα έρχεται να καλύψει το παρόν έργο, μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στο εν λόγω πεδίο.