Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπέβαλε προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εν περιλήψει το κάτωθι ερώτημα:

Α. Αν είναι επιτρεπτή από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων η άρνηση αποδοχής και διεκπεραίωσης αιτήματος για καταχώρηση πράξης ή στοιχείου υπόχρεου σε εγγραφή στο ΓΕΜΗ, λόγω ύπαρξης οφειλής προς το Επιμελητήριο ή παράλειψης εγγραφής σε αυτό

Β. Αν είναι επιτρεπτή η έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου σχετικά με τη λειτουργία του ΓΕΜΗ από άλλο όργανο πλην της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου του ΓΕΜΗ

Γ. Αν τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων είναι αρμόδια για την έκδοση εγκυκλίων προς τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ για θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Επί την ερωτημάτων αυτών το Β΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους απάντησε, με την υπ. αριθμ. 141/2014 Γνωμοδότησή του, που έχει γίνει αποδεκτή από το αρμόδιο Υπουργείο, στο ερώτημα Α κατά πλειοψηφία και στο ερώτημα Β και Γ ομοφώνως, ως εξής:

Α. Η ύπαρξη οφειλής προς το Επιμελητήριο και η παράλειψη εγγραφής σε αυτό δεν αποτελούν νόμιμο λόγο άρνησης εκ μέρους των υπηρεσιών του ΓΕΜΗ να διεκπεραιώσουν αίτημα καταχώρησης πράξης ή στοιχείου υπόχρεου. Μόνη περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν να προεισπράξουν την επιμελητηριακή συνδρομή είναι όταν λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρείας με ιδιωτικό έγγραφο.

Β και Γ. Η αρμοδιότητα για την καθοδήγηση των Υπηρεσιών του ΓΕΜΗ και η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων ασκείται αποκλειστικά από την αρμόδια υπηρεσία Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και το Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ. Τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων δεν έχουν εκ του νόμου αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

Σημείωση της Νομικής Υπηρεσίας της Ένωσης


Η γνωμοδότηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από 1-1-2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα επιμελητήρια, όπως προβλέπει το άρθρο 48 του Νόμου 4111/2013.

Η Νομική Υπηρεσία της Ένωσης παρακολουθεί στενά το θέμα ενόψει και της γενικότερης αλλαγής της επιμελητηριακής νομοθεσίας, που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και θα ενημερώσει άμεσα τα μέλη της για τις εξελίξεις και τις συνέπειές αυτών των αλλαγών στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.