Σε συνέχεια του άρθρου 59 Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157Α/2014) εκδόθηκε η Εγκύκλιος 13/2014 της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση των ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών