Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ. 1274 διευκρινίζει για ποιές  συναλλαγές και πράξεις απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού  φορολογικής ενημερότητας ποιές είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης του, ο χρόνος ισχύος του