Με την ΠΟΛ 1270/2013 δίδονται σημαντικές οδηγίες και παρέχονται παραδείγματα σχετικά με τις τεχνικές ελέγχου των φορολογούμενων. Η τεχνική ανάλυσης της ρευστότητας των φορολογούμενων προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας τα έσοδα, τις αγορές και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ελεγχόμενου.