Με την ΠΟΛ 1248/2014 το Τμήμα Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α., έτους 2014