Η Διεύθυνση Ασφάλειας Εσόδων του ΙΚΑ δίδει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο καταβολής δωρόσημου Χριστουγέννων 2013 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους