Κατατέθηκε από την ΠΕΔΜΕΔΕ και τις λοιπές Εργοληπτικές Οργανώσεις, αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών (Δ΄ Τρίμηνο του 2012) (και ειδικότερα κατά της σιωπηρής απόρριψης της από 4.3.2014 ενστάσεώς μας)

Παραθέτουμε συνοπτική έκθεση των τιθεμένων νομικών ζητημάτων

Ζητείται η ακύρωση των πιο πάνω Πράξεων και παραλείψεων:

α) Λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων ( Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) κατά παράβαση του άρθρου 6 του ν.889/1979 και του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.2690/1999.

β) Λόγω έλλειψης σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας της απόφασης της ΕΔΤΔΕ ανά άρθρο.

γ) Λόγω έλλειψης νομιμότητας του Πρακτικού της ΕΔΤΔΕ διότι, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούνται τιμές, υλικά, μηχανήματα, μισθώματα κλπ καταργημένων αναλύσεων τιμών δημοσίων έργων ή υλικά και είδη που δεν συμμορφώνονται στις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Περιγραφές (ΕΤΕΠ) ή μηχανήματα, υλικά και είδη που δεν υφίστανται πλέον στην αγορά.