Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων κ. Στράτος Σιμόπουλος εξέδωσε την εγκύκλιο   7/2014 του Υπουργείου Υποδομών με την οποία δίδονται διευκρινίσεις για τη μείωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και στις εν εξελίξει  εργολαβίες, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4258/2014