Παραθέτουμε μία σημαντική ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ιωάννη Σαρματζή όσον αφορά στις επιταγές καθώς το θέμα είναι σοβαρό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, σημειώνοντας παράλληλα ότι βρισκόμαστε ακόμη εν αναμονή περαιτέρω διευκρινίσεων καθώς δεν έχει ακόμη ανοίξει και το σύστημα καταχώρησης.

Αφορά σε επιταγές, που λήγουν από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020.

α) (Άμεσα) Επιχειρήσεις με «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που:

• είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης,

• είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως εκάστοτε ισχύουν.

• πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις (α) κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Παραδείγματα:

α) Αν μια επιταγή λήγει στις 10 Απριλίου 2020, θα πρέπει να πληρωθεί μετά από 75 ημέρες (δηλαδή στις 24 Ιουνίου).

β) Αν μια επιταγή λήγει στις 30 Μαΐου 2020, θα πρέπει να πληρωθεί μετά από 75 ημέρες (δηλαδή στις 13 Αυγούστου).

γ) Αν μια επιταγή λήγει στις 2 Ιουνίου 2020, θα πληρωθεί κανονικά (είναι εκτός του οριζόμενου διαστήματος «προστασίας»).

Πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους: α) εκδότες ή β) αποδέκτες ή γ) κομιστές

Πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, πραγματοποιείται μέσω «ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής» των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να γίνει προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη αναστολή των προθεσμιών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

α) Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας [η ΠΝΠ, εκδόθηκε 30-3-2020. Άρα έως 2-4-2020 (*)] για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις [περ. 2α]

β) Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις [περ. 2β]

(*) Η «ειδική σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή», δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Δυνατότητα των «κομιστών αξιογράφων», να ενταχθούν στις πληττόμενες επιχειρήσεις (Ατομικά ως Επιχείρηση, ακόμα και αν δεν ανήκουν στους «πληττόμενους ΚΑΔ»)

Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι, δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων της περίπτωσης 2α, δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις αντίστοιχες ρυθμίσεις από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής [προφανώς η «ειδική εφαρμογή» θα ενημερωθεί από τον «κομιστή του αξιογράφου» και θα μπορεί να «τσεκάρει», εάν για τα αξιόγραφα αυτά έχει αιτηθεί «προστασία»] , εφόσον:

Το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, είναι: Μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ.

Παράδειγμα:

Επιχείρηση, κομιστής αξιογράφων που αναστέλλονται, ποσού 200.000 ευρώ, έχει μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών, για το έτος 2019, 900.000 ευρώ.

Έχει την δυνατότητα να ενταχθεί στις «πληττόμενες επιχειρήσεις», αφού το 200.000/900.000, είναι μεγαλύτερο από το 20%.

Προσοχή:

Εξαίρεση υπαγωγής, παρόλο το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20%:

Εξαιρούνται οι κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

8) Υπάρχει, δυνατότητα εξόφλησης στην αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης, μετά από αμοιβαία συμφωνία;

Ναι. Μπορεί ο υπόχρεος πληρωμής και ο δικαιούχος είσπραξης, να συμφωνήσουν μεταξύ τους, την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ 

α) Πως θα τηρηθεί η Προθεσμία (εντός 3 ημερών), που ούτως ή άλλως είναι ασφυκτική, ενώ δεν έχει ανοίξει η «ειδική εφαρμογή»;

β) Πότε θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες ανωτέρω αποφάσεις/διευκρινήσεις;

γ) Διευκρινήσεις χρειάζονται για τον υπόχρεο της «ηλεκτρονικής διαβίβασης» (περιλαμβάνονται και οι «αποδέκτες»;)

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να ελεγχθούν όλες οι επιταγές που έχουν εκδοθεί έτσι ώστε να καταχωρηθούν στο σύστημα προς προστασία, καθώς και αυτές που έχουν παραλειφθεί  και στη συνέχεια έχουν διαχειριστεί σε προμηθευτές  ή σε τράπεζες και δεν έχουν λήξει ακόμα !!