Με την ΠΟΛ 1073/2015 το Υπουργείο Οικονομικών ερμηνεύει τις διατάξεις περί φορολογικών αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων.