Αλλαγές στον τρόπο προσδιορισμού των εισοδημάτων που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα καθώς και στις δαπάνες που πραγματοποιούν ώστε να προκύψει ο αναλογούν φόρος εισοδήματος επέρχονται από 1-1-2014.

Το νέο καθεστώς φορολόγησης των νομικών προσώπων αποσαφηνίζεται πλήρως με την ΠΟΛ 1044/2015 του Υπουργείου Οικονομικών.