Με την ΠΟΛ.1042/2014 δίδονται διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαίωματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε.