Με την ΠΟΛ 1032/2015 η Διεύθυνση  Άμεσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών δίδει διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. , που αφορούν στη φορολογική ματαχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης της επιχείρησης και για το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης