Υπενθυμίζουμε ότι ο Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/2014) περιλαμβάνει διατάξεις   με τις οποίες καταργούνται από 1-1-2015 ορισμένες διατάξεις, που προέβλεπαν την είσπραξη κοινωνικών πόρων υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του Μ.Τ.Π.Υ και των Επαγγελματικών Ταμείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αναδημοσιεύουμε τη σχετική εγκύκλιο του ως άνω  Υπουργείου και επισημαίνουμε ότι καταργούνται μόνο όσες κρατήσεις αναφέρονται σε αυτή.