ΤΑΞΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ
    ΑΝΑΒ/ΝΗ ΚΞ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ
Α1             90.000 € 142.500 € 270.000 €
Α2           300.000 € 412.500 € 900.000 €
          750.000 € 937.500 € 2.250.000 €
       1.500.000 € 2.062.500 € 4.500.000 €
       3.750.000 € 4.687.500 € 11.250.000 €
       7.500.000 € 11.125.000 € 22.500.000 €
     22.000.000 € 27.500.000 € 66.000.000 €
     44.000.000 € 60.000.000 € 132.000.000 €
           –         –           –